موسسه فوق مربوط به استاد جواد می باشد که در فضایی بالغ بر ۳۰۰ متر مبع در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی قرار گرفته استهیچ رکوردی موجود نیست