آموزش خوشنویسی - دوره فوق ممتاز

مشخصات دوره

هزینه دوره 0 تومان
نوع دوره آنلاین
زمان شروع 1400-04-16
زمان پایان 1400-06-22
روز 5 شنبه
ساعت 17:00
جلسات 10

توضیحات دوره


آموزش خوشنویسی - دوره فوق ممتاز

ظرفیت 10
باقیمانده 10
ثبت نام