تاریخ تولد : 1330
شاخه هنری: شکسته نستعلیق
شیوه : درویش عبدالمجید طالقانیهیچ رکوردی موجود نیست