موسسه فوق مربوط به استاد جواد بختیاری می باشد که در فضایی بالغ بر ۳۰۰ متر مبع در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی قرار گرفته استسخن عشق

۴۰۰,۰۰۰  تومان

تاریخ ایل بختیاری

۳۰۰,۰۰۰  تومان

بنمای رخ

۵۰۰,۰۰۰  تومان